Siūlome darbą

Dėl darbo kreipkitės ir savo CV siųskite:  darbas@kaunoautobusai.lt

 • Darbo pobūdis

  Keleivių vežimas ir aptarnavimas:
  Pagal grafiką išvykti į maršrutą su paskirta transporto priemone;
  Tikrinti vežamų keleivių bilietus ir neturintiems jų parduoti;
  Užtikrinti keleivių saugumą ir komfortą, mandagiai ir kultūringai aptarnauti keleivius.

  Reikalavimai:

  D ir/arba T kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
  Gera sveikata;
  Žalingų įpročių neturėjimas;
  Žinoti Keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi Kauno mieste taisykles.  

  Mes jums siūlome:

   

  Geras darbo sąlygas;

  Įvairiapusišką darbą, važinėjant įvairiais autobusų arba troleibusų maršrutais;

  Palaikančią komandą;

  Socialines garantijas.

   

  Atlyginimas: 1000-1500 € / mėn. į rankas

 • SKELBIMAS

  DĖL ATRANKOS Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO AUTOBUSAI“ VALDYBOS NEPRIKLAUSOMUS NARIUS

  Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius inicijuoja atranką į uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 133154754, adresas: Raudondvario pl. 105, LT-47185 Kaunas, valdybos dviejų nepriklausomų narių pareigas:

  vieno nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje;

  vieno nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją transporto srityje.

  Bendrovės valdybos kadencija – 4 metai, kadencijos pradžia – ją išrinkus 2023 m. eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui (toliau – VAS), kadencijos pabaiga – 2027 m. vyksiančio Bendrovės eilinio VAS diena (bet ne ilgiau nei 4 metai), valdybos narių skaičius – 3, atlygis – nepriklausomam valdybos nariui – 1134 Eur per mėnesį.

  Aktualios nuorodos:

  Aprašas, pagal kurį bus vykdoma atranka: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr

  Bendrovės interneto svetainės adresas: https://kaunoautobusai.lt/

  Bendrovės strategijos santrauka: http://kaunoautobusai.lt/wp-content/uploads/2022/12/UAB-Kauno-autobusai-strategija-2025-santrauka.pdf

  Kauno miesto savivaldybės lūkesčių raštas Bendrovei ir Bendrovės valdybos nario veiklos sutarties projektas: http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/pavaldzios-imones-ir-istaigos/uab-kauno-autobusai/

  VšĮ Valdymo koordinavimo centro interneto svetainė: https://governance.lt/kolegialus-organai/#informavimas

  Atrankos procedūrose dalyvauja atrankos agentūra UAB „Atticae“.

   

  Reikalavimai, kuriuos turi atitikti kandidatai:

  1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 5 ir 7 dalyse nustatytus bendruosius ir nepriklausomumo reikalavimus;
  2. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytus specialiuosius reikalavimus:

  2.1. kandidatui į valdybos nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje, pareigas:

  2.1.1. ne mažiau nei 5 metų vadovaujamo darbo finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse patirtis;

  2.1.2. lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;

  2.1.3. vidaus kontrolės ar rizikų valdymo patirtis;

  2.1.4. investicinių projektų vertinimo ir finansavimo patirtis.

  2.2. kandidatui į valdybos nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją transporto srityje, pareigas:

  2.2.1. ne trumpesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo, kolegialaus priežiūros ar valdymo organo nario) transporto srityje patirtis;

  2.2.2. lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;

  2.2.3. strateginio planavimo ir analizės žinios.

   

  Pageidautini kandidatų privalumai:

  1. kandidatui į valdybos nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje, pareigas:

  1.1. darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis;

  1.2. įmonių gerosios valdysenos principų išmanymas bei taikymo patirtis;

  1.3. veiklos matavimo, duomenų valdymo ir kontrolės metodų taikymo patirtis.

  1. kandidatui į valdybos nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją transporto srityje, pareigas

  – darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis.

  Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

  1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr.1);
  2. informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2);
  3. kandidato gyvenimo aprašymas;
  4. kandidato motyvacinis laiškas Atrankos komisijai;
  5. kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija.
  6. Atrankos agentūros atstovų ir (ar) Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

   

  Kandidatai dokumentus turi pateikti iki 2023 m. kovo 1 d. (imtinai).

   

  Dokumentų pateikimo būdas

  Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą) UAB „Atticae“, K. Donelaičio g. 60, BLC verslo centras – 204 kab., LT-44248, Kaunas, nurodant „Atranka į UAB „Kauno autobusai“ valdybos narius“.

  Elektroniniu paštu, adresu: jurgita@attica.lt, nurodant „Atranka į UAB „Kauno autobusai“ valdybos narius“.

  Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

  Kontaktiniai asmenys:

  UAB „Atticae“, kontaktinis asmuo: Jurgita Kemežienė +37064409644, jurgita@attica.lt.

  Kauno miesto savivaldybės administracijos kontaktinis asmuo: Gytė Gurskienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistė, 8 (37) 226682, gyte.gurskiene@kaunas.lt

  PRIDEDAMA:

  1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr. 1);
  2. Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2);

  Skelbimo priedas Nr. 1

  (kandidato vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis)

  ________________________________________

  (telefono nr., el. paštas)

  Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui

  (gavėjas)

  KANDIDATO PARAIŠKA DALYVAUTI ATRANKOJE IR SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

  20___m. ______________________ ____ d.

  (data)

  Aš,_____________________________________________________, prašau leisti dalyvauti

  (vardas ir pavardė)

  atrankoje į uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ valdybą šiose paskelbtose kompetencijų srityse:

  1. _____________________________________________________________________________;

   

  1. _____________________________________________________________________________.

   

  Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatomis, atitinku visus kandidatams keliamus reikalavimus.

  Patvirtinu, kad toliau pateikiama informacija yra teisinga. Nurodau visus juridinius asmenis, su kuriais aš esu ar per paskutinius vienerius metus buvau susijęs (-usi) kaip to juridinio asmens dalyvis                    (-ė), kolegialaus organo ar komiteto narys (-ė), vadovas (-ė) ar darbuotojas (-a).

   

  Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas Ryšio su juridiniu asmeniu pobūdis
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

   

  Pranešimus dėl atrankos atlikimo ir rezultatų prašau siųsti elektroniniu paštu

  ___________________________________________________________________________

   

  Mobilusis telefonas_____________________________________________________________

   

  Kandidato parašas, vardas ir pavardė_______________________________________________

   

  Skelbimo priedas Nr. 2

  INFORMACINIS PRANEŠIMAS

  DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

  • Duomenų valdytojas:

  Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija), kodas 188764867, Laisvės al.96, LT-44251 Kaunas. tel. (8 37) 42 26 08, El. p. info@kaunas.lt

  • Duomenų tvarkytojas:

  Atrankos agentūra UAB „Atticae“ (toliau – Agentūra), kodas 304778884, Kovo 11-osios g. 124-16, Kaunas, tel. +37064409644, jurgita@attica.lt.

  Agentūra ir Administracija asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (toliau – BDAR). Šiame pranešime rasite informaciją apie tai, kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome duomenis ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

  • Kodėl prašome pateikti asmens duomenis?

  Jūs kandidatuojate į Kauno miesto savivaldybės valdomos bendrovės UAB „Kauno autobusai“ (toliau – Bendrovė) valdybą. Asmens duomenis būtina pateikti siekiant įvertinti Jūsų, kaip pretendento, atitikimą nustatytiems bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams. Šių reikalavimų bei profesinių žinių ir pasiekimų vertinimą atliks Agentūra, kuri parengs išsamią informaciją dėl kandidato tinkamumo eiti Bendrovės valdybos nario pareigas bei prisidėti prie Bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimo arba, jei kandidatas atmestas, nurodys atmetimo priežastis. Aukščiau išvardinta informacija kartu su privalomais dokumentais, kuriuos pateiks kandidatas bus perduota Administracijai.

  • Kokiais tikslais ir kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga bus tvarkomi asmens duomenys?

  Asmenų, pretenduojančių į Bendrovės valdybos narius, asmens duomenys bus tvarkomi šiais tikslais:

  • paraiškų administravimo, kandidatų vertinimo, komunikacijai su kandidatais;
  • paskyrimo į Bendrovės valdybos narius.

  Asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktu – vykdant duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę, numatytą:

  • LR vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarime Nr. 631 “Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“;
  • Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 231 straipsnio nuostatose.
  • Kokius asmens duomenis renkame?

  Asmuo, pretenduojantis tapti Bendrovės valdybos nariu pateikia:

  • kandidato paraišką, kurioje nurodoma: asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, kompetencijų sritis, į kurią kandidatuoja, ryšiai su juridiniais asmenimis (juridinio asmens pavadinimas, ryšio su juridiniu asmeniu pobūdis);
  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją;
  • duomenis apie išsilavinimą ir darbo patirtį;
  • duomenis apie kompetencijos srities, į kurią kandidatuoja, žinias bei patirtį;
  • duomenis apie lyderystės, komandinio darbo, komunikacijos ir bendradarbiavimo gebėjimus;
  • atsiliepimai, rekomendacijos;

  Administracija turi teisę kreiptis motyvuotu rašytiniu prašymu į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie kandidatą pateikimo.

  Atrankos komisija, sudariusi galutinį pokalbio kviestinų kandidatų sąrašą, kvies šio sąrašo kandidatus pokalbiui, kurio metu bus daromas skaitmeninis garso įrašas.

  • Kam bus perduodami duomenys?
  • Agentūrai atlikus kandidato atitikties nustatytiems bendriesiems, specialiesiems bei nepriklausomumo reikalavimams vertinimą, įvertinus kandidato profesinę ir (ar) darbo patirtį, dalykines ir asmenines savybes, motyvaciją ir tinkamumą prisidėti prie Bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimo, Administracijos direktoriaus tinkamiausiu (-iais) pripažinto (-ų) kandidato (-ų) duomenys bus teikiami Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris priims sprendimą dėl Bendrovės valdybos nario išrinkimo.
  • Teisės aktuose nustatytais atvejais ir kai asmens duomenų teikimas būtinas ir proporcingas teisėtais ir konkrečiais tikslais, asmens duomenys gali būti perduoti teismams ar kt.
  • Kiek laiko asmens duomenys bus saugomi?

  Jūsų kaip kandidato pateikti dokumentai su asmens duomenimis Agentūroje ir Administracijoje bus saugomi 3 mėn. nuo vertinimo pabaigos, po to sunaikinami.

  • Kaip užtikrinamas asmens duomenų saugumas?

  Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi vadovaujantis BDAR nuostatomis, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, pasirašytos Sutarties tarp Administracijos, Agentūros ir Bendrovės IX skyriaus „Asmens duomenų tvarkymas“ nuostatomis, bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Agentūra ir Administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

  Asmenys turi teisę:

  • gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
  • prašyti ištrinti su asmeniu susijusius (teisė „būti pamirštam“) duomenis;
  • prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • prieštarauti asmens duomenų tvarkymui (tokiu atveju asmuo negali dalyvauti kandidatų į Bendrovės valdybos narius atrankoje).
  • Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas:
  • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūną, tel. (8 37) 424600, el.p. dap@kaunas.lt
  • Jeigu asmuo nesutinka su Kauno miesto savivaldybės administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

   

  Kandidato parašas, vardas ir pavardė _______________________________________________

  PRIEDAI

 • SKELBIMAS

  DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATRANKOS Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO AUTOBUSAI“ VALDYBOS NARIO PAREIGAS

   

  Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius inicijuoja valstybės tarnautojo atranką į uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 133154754, adresas: Raudondvario pl.105, LT-47185 Kaunas, valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, pareigas.

  Bendrovės valdybos kadencija – 4 metai, valdybos narių skaičius – 3, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga – 2027 m. balandžio 30 d., atlygis valdybos nariui – 907 Eur per mėnesį.

   

  Aktualios nuorodos:

  Atranka vykdoma, vadovaujantis Valstybės tarnautojų ir kitų Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pasirenkamų asmenų į Kauno miesto savivaldybės valdomos bendrovės kolegialų organą parinkimo procedūrų gairėmis, patvirtintomis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A-4846: https://ta.kaunas.lt/legal-acts

  Bendrovės interneto svetainės adresas: https://kaunoautobusai.lt/

  Bendrovės strategijos santrauka: http://kaunoautobusai.lt/wp-content/uploads/2022/12/UAB-Kauno-autobusai-strategija-2025-santrauka.pdf

  Kauno miesto savivaldybės lūkesčių raštas Bendrovei ir Bendrovės valdybos nario veiklos sutarties projektas: http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/pavaldzios-imones-ir-istaigos/uab-kauno-autobusai/

   

  Reikalavimai, kuriuos turi atitikti valstybės tarnautojas:

  1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 5 dalyje nustatytus bendruosius reikalavimus.
  2. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytus specialiuosius reikalavimus:

  2.1. turėti ne mažesnę nei 3 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo, kolegialaus priežiūros ar valdymo organo nario) patirtį įmonėje, turinčioje ne mažiau nei 100 darbuotojų;

  2.2. turėti lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimų;

  2.3. turėti verslo strategijos kūrimo ir jos įgyvendinimo užtikrinimo patirties;

  2.4. turėti įmonių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirties.

   

  Pageidautini privalumai:

  1. darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis;
  2. įmonių gerosios valdysenos principų išmanymas bei taikymo patirtis;
  3. korporatyvinės valdysenos principų išmanymas.

   

  Dokumentai, kuriuos privalo pateikti valstybės tarnautojas:

  1. Pasirašyta Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr. 1);
  2. Pasirašytas Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2).
  3. Gyvenimo aprašymas;
  4. Motyvacinis laiškas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui;
  5. Asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija.
  6. Organizatoriaus ir (ar) Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams.

   

  Kandidatai dokumentus turi pateikti iki 2023 m. kovo 13 d. (imtinai).

   

  Dokumentų pateikimo būdas

  Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą), adresu: Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, Lt-44251 Kaunas, nurodant „Atranka į UAB „Kauno autobusai“ valdybos narius“.

  Elektroniniu paštu, adresu: juridiniu.asmenu.valdymas@kaunas.lt, nurodant „Atranka į UAB „Kauno autobusai“ valdybos narius“.

  Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

  Kontaktinis asmuo: Gytė Gurskienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistė,  tel. 8 (37) 226682, gyte.gurskiene@kaunas.lt

   

  PRIDEDAMA:

  1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr. 1);
  2. Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2).

   

   

   

  Skelbimo priedas Nr. 1

   

  _________________________________________________

  (kandidato vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis)

  ________________________________________

  (telefono nr., el. paštas)

   

  Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui

  (gavėjas)

   

  KANDIDATO PARAIŠKA DALYVAUTI ATRANKOJE IR SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

   

  20___m. ______________________ ____ d.

  (data)

   

   

  Aš,________________________________________________________________, prašau leisti

  (vardas ir pavardė)

  dalyvauti atrankoje į uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ valdybą strateginio planavimo ir valdymo kompetencijų srityje:

  Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Valstybės tarnautojų ir kitų Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pasirenkamų asmenų į Kauno miesto savivaldybės valdomos bendrovės kolegialų organą parinkimo procedūrų gairių, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A-4846 „Dėl Valstybės tarnautojų ir kitų Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pasirenkamų asmenų į Kauno miesto savivaldybės valdomos bendrovės kolegialų organą parinkimo procedūrų gairių patvirtinimo“, nuostatomis, atitinku visus kandidatams keliamus reikalavimus.

  Patvirtinu, kad toliau pateikiama informacija yra teisinga. Nurodau visus juridinius asmenis, su kuriais aš esu ar per paskutinius vienerius metus buvau susijęs (-usi) kaip to juridinio asmens dalyvis (-ė), kolegialaus organo ar komiteto narys (-ė), vadovas (-ė) ar darbuotojas (-a).

   

  Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas Ryšio su juridiniu asmeniu pobūdis

  Pranešimus dėl atrankos atlikimo ir rezultatų prašau siųsti šiuo el. pašto adresu: ________________________________________________________________,

   

  Mobiliojo telefono numeris _________________________________________

   

  Kandidato parašas, vardas ir pavardė __________________________________

   

  Skelbimo priedas Nr. 2

   

  INFORMACINIS PRANEŠIMAS

  DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

   

  • Duomenų valdytojas ir tvarkytojas:

  Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija), kodas 188764867, Laisvės al.96, LT-44251 Kaunas. tel. (8 37) 42 26 08, El. p. info@kaunas.lt

  Administracija asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (toliau – BDAR). Šiame pranešime rasite informaciją apie tai, kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome duomenis ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

  • Kodėl prašome pateikti asmens duomenis?

  Jūs kandidatuojate į Kauno miesto savivaldybės valdomos bendrovės UAB „Kauno autobusai“ (toliau – Bendrovė) valdybą. Asmens duomenis būtina pateikti siekiant įvertinti Jūsų, kaip pretendento, atitikimą nustatytiems bendriesiems, specialiesiems reikalavimams, kvalifikaciją bei įgūdžius, kurie leistų geriausiai prisidėti prie Bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimo.

  • Kokiais tikslais ir kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga bus tvarkomi asmens duomenys?

  Asmenų, pretenduojančių į Bendrovės valdybos narius, asmens duomenys bus tvarkomi šiais tikslais:

  • paraiškų administravimo, kandidatų vertinimo, komunikacijai su kandidatais;
  • paskyrimo į Bendrovės valdybos narius.

  Asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktu – vykdant duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę, numatytą:

  • LR vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarime Nr. 631 “Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“;
  • Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 231 straipsnio nuostatose.
  • Kokius asmens duomenis renkame?

  Asmuo, pretenduojantis tapti Bendrovės valdybos nariu pateikia:

  • kandidato paraišką, kurioje nurodoma: asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, kompetencijų sritis, į kurią kandidatuoja, ryšiai su juridiniais asmenimis (juridinio asmens pavadinimas, ryšio su juridiniu asmeniu pobūdis);
  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją;
  • duomenis apie išsilavinimą ir darbo patirtį;
  • duomenis apie kompetencijos srities, į kurią kandidatuoja, žinias bei patirtį;
  • duomenis apie lyderystės, komandinio darbo, komunikacijos ir bendradarbiavimo gebėjimus;
  • atsiliepimai, rekomendacijos;

  Administracija turi teisę kreiptis motyvuotu rašytiniu prašymu į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie kandidatą pateikimo.

  Esant poreikiui sudaryta Atrankos komisija, pretendentus gali kviesti į atrankos pokalbį, kurio metu bus daromas skaitmeninis garso įrašas.

  • Kam bus perduodami duomenys?
  • Administracijai ir esant poreikiui sudarytai Atrankos komisijai atlikus asmenų, pretenduojančių tapti Bendrovės valdybos nariu, atitikties nustatytiems bendriesiems, specialiesiems reikalavimams vertinimą, įvertinus kandidato profesinę ir (ar) darbo patirtį, dalykines ir asmenines savybes, motyvaciją ir tinkamumą prisidėti prie Bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimo, tinkamiausiu (-iais) pripažinto (-ų) kandidato (-ų) duomenys bus teikiami Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris priims sprendimą dėl Bendrovės valdybos nario išrinkimo.
  • Teisės aktuose nustatytais atvejais ir kai asmens duomenų teikimas būtinas ir proporcingas teisėtais ir konkrečiais tikslais, asmens duomenys gali būti perduoti teismams ar kt.
  • Kiek laiko asmens duomenys bus saugomi?

  Jūsų kaip kandidato pateikti dokumentai su asmens duomenimis Administracijoje bus saugomi 3 mėn. nuo vertinimo pabaigos, po to sunaikinami.

  • Kaip užtikrinamas asmens duomenų saugumas?

  Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi vadovaujantis BDAR nuostatomis, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

  Asmenys turi teisę:

  • gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
  • prašyti ištrinti su asmeniu susijusius (teisė „būti pamirštam“) duomenis;
  • prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • prieštarauti asmens duomenų tvarkymui (tokiu atveju asmuo negali dalyvauti valstybės tarnautojų į Bendrovės valdybos narius atrankoje).
  • Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas:
  • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūną, tel. (8 37) 424600, el.p. dap@kaunas.lt
  • Jeigu asmuo nesutinka su Kauno miesto savivaldybės administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

  PRIEDAI

   


Pereiti
į KVT

Skip to content